ball03a.gif 풍속계

ball03a.gif 분진계

ball03a.gif 소음계

 

 

품   명

Model  No.

  포켓형 풍속계 (풍속, 온도)

          A003/A004

  풍속계 (풍속, 온도, 정압)

             6112

   풍속계  (풍온, 온도, 차압, 프린터내장형)

                     6113      words_blue_new.gif

  풍속계 (풍속, 온도, 정압, 프린터내장형)

6621/6631-P

  풍속계 (풍속, 온도, 습도,압력)

       A531 Series words_blue_new.gif

  중·고온용 풍속계 (풍속, 온도)

6162

   Linear Type Analog 풍속계

                    6141

  풍속변환기 (풍속)

6312/6311/6321

  다점 풍속계 (풍속, 온도, 습도, 정압)

6242/6243 System

   풍속계  (풍속,  온도,  습도,  압력)

                A541/A542     words_blue_new.gif

   풍속계  (풍속,  온도,  습도,  압력)

                A533/A543

   풍속계  (풍속,  온도,  압력)

                A031/A041

   풍속변환기 (풍속)

                    6331

   다점 풍속계 (풍속, 온도, 습도, 정압)

                    6244     words_blue_new.gif

제품 목차     HANGIL Corporation

품   명

Model  No.

  (휴대용) 입자 측정기

                    3886  words_blue_new.gif

   (휴대용)크린룸 입자 측정기

                    3887  words_blue_new.gif

  고감도 광산란식 분진계

3421

   고감도 광산란식 분진계

                    3431      words_blue_new.gif

  피에조 바란스식 분진계

3511

   피에조 바란스식 분진계

                    3521     words_blue_new.gif

   PM Monitor

                    3445

  분진 발생장치

3211

3216

   크린룸 입자 측정기

                  TF-500     

   크린룸 모니터링

                3714/3715

   동탄성계수측정기

              ERUDITE MK IV

 

제품 목차     HANGIL Corporation

      유체(물) 소음계 (Sound Level Meter)

품   명

Model  No.

 소 음 계

SC-2c

 소 음 계

                  SC-15c words_blue_new.gif

 소 음 계

SC-20c

                       CO/CO2 측정기

                   2211

 

    HANGIL Corporation

 

        연락처:  0505-453-4594

E-mail : wookyungse@paran.com

         

            http://www.hangilco.com